Blog Ysgol yr Eifl

Thursday, November 24, 2005

Tan, Dawnsio Stryd a Body Shop

Ddoe aeth Plas yr Eifl ar dan am ddeg o’r gloch y nos, a pharhodd y tan i losgi hyd 7:30am. Doedd y simne heb gael ei defnyddio ers rhai misoedd a’r funud taniodd y perchenog y tan roedd y fflamau wedi llenwi’r Coach House i gyd.

Ddydd Mercher aeth pawb i’r Ganolfan Hamdden a chawsom hwyl a’r y bws. Ar ol i ni newid aeth pawb i redeg milltir fel arfer. Ar ol cael pum munud bach o ddod at ei hunain, aethom i’r stafell ddawns i gael gwersi Dawnsio Stryd am y tro cyntaf erioed, ac roedd o’n gymaint o hwyl. Mair oedd yn ein dysgu. Roedd llawer o blant yn chwerthin a neb yn tagu a mynd yn goch fel arfer.

Roedd yna Body Shop gyda ‘r Urdd yn yr ysgol ar nos Lun. Roedd o yn cymaint o hwyl gyda rhai o’r merched yn mynd o gwmapas yn cosi pawb gyda massage roller. Roedd Bethan yn mynd o gwmpas mor chwim gyda gwahanol bnwyddau, ac roedd yna gyfle i da i brynu pethau hefyd.http://i28.photobucket.com/albums/c248/AlbwmCai/plas050.jpg

Friday, November 18, 2005

Y Ddrama, Crochenwaith a Hwyl Fawr Heather a Mr Gareth Jones

Dydd Llun dechreuwyd ar y ddrama Nadolig. Roedd pawb yn hapus am hyn am ddau reswm:

1 Doedden ni ond yn gorfod gwneud gwaith yn y bore.

2 Roeddem yn edrych ymlaen i gael gwybod pa ran roedd pawb yn ei chwarae.

Ar ol ysgol aethom i’r Urdd a chawsom wneud crochenwaith ac anifeiliaid efo clai. Ond doedd gan Elain,Haydn a Lowri ddim amser i wneud anifeiliaid - roedd rhaid iddyn nhw eu gwneud yn yr ysgol y diwrnod wedyn.

Dydd Mercher nid oedd rhaid i ni wneud recorders, ond roedd rhaid i ni redeg milltir yn y Ganolfan Hamdden. Wedyn cawsom gem iawn olaf bel rhwyd. Yr wythnos nesaf rydym yn mynd ymlaen i wneud Street Dancing. Mae o’n cwl ofnadwy.

Roedd Heather yr artist wedi bod gyda ni am rhyw bump wythnos a dydd Gwener oedd ei diwrnod olaf. Roedd Heather braidd yn wan ar y diwrnod olaf bu’n rhaid i dadau y digyblion ddod yma i dorri pren iddi. Roedd hi wedi bod yn gwneud murlun gyda ni ar y themau sbwriel gyda ni ac i ddweud y gwir roedd e wedi bod yn hwyl.

Daeth Mr Gareth Jones prifathro Ysgol Glan y Mor yma i siarad gyda bl. 5 a 6 ac i ddangos CD i ni. Roedd y CD yn dangos trip o gwmpas yr ysgol a beth fyddwn yn ei wneud pan fyddwn yno.

Elain, Lauren a Megan

Friday, November 11, 2005

Dwr Cymru, Ty Gobaith a mwy o law.

Ddydd Mercher aethom i’r Ganolfan Hamdden, ac fel o’r blaen roeddem yn rhedeg am hanner awr cyn cychwyn, ond tro yma roeddym yn sych – diolch byth. Rhedodd plant blwyddyn 3,4,5,6 filltir ac rhedodd plant blwyddyn 1a 2 hanner milltir.

Ddydd Llun ar ol y gwasanaeth daeth Dalomi Mettcalfe yma ar ran Ty Gobaith i nol y pres roeddem wedi ei hel y llynedd. Cafodd Magan a Harri eu llun wedi ei dynnu gan y papur newydd.

Ar ddiwedd y diwrnod daeth Clara a Catrin o Dwr Cymru i ddangos ffilm i ni ac i ddweud wrthym sut i fod yn saff pan mae pobl yn gweithio. Bydd Dwr Cymru yn gweithio yn Nhrefor am saith mis.

Mae tair afon newydd ar dir yr ysgol oherwydd yr holl law erbyn hyn.

Friday, November 04, 2005

Wythnos yn y glaw

Dydd Llun agorodd ysgol yr Eifl unwaith eto ar ol hanner tymor. Doedd hi ddim yn ddiwrnod braf iawn, roedd hi yn dresio glaw drwy’r dydd. Ychydig iawn o newid fu trwy’r wythnos. Glaw, glaw a mwy o law.

Roeddan ni’n yn gwneud mathamateg yn y bore, gwaith iaith cyn cinio, ar ol cinio roeddem yn son am y ‘Dolig ers talwm ac ar ddiwedd y dydd roeddem yn son am y Fari Lwyd.

Ar ddydd Mawrth dywedoddd Mr. Larsen stori Sara Wiliams wrthom. Stori oedd hon am Ferched Beca a’r tollbyrth ers talwm. Rydym yn ‘sgwennu dyddiadur ei chymdoges, Martha rwan.

Mae hi wedi bod mor wlyb yr wythnos yma fel bod pwll mawr o ddwr yn gwaelod y cowt a’r cae ac roedd na afon yn mynd drwy’r cae.pel droed.