Blog Ysgol yr Eifl

Tuesday, November 13, 2012

Gweithgareddau Nadolig

12/11/12
Annwyl Rieni

Amgaeaf y canlynol:


(1) Grid sy’n dynodi gweithgareddau weddill y tymor.


(2) Gwybodaeth ynglyn a’r Gymdeithas Rhieni


Mae yna hefyd nifer o fonion ynghlwm a’r nodyn hwn. Nodwch os gwelwch yn dda bod dau ohonynt ond yn berthnasol i rieni plant y flwyddyn meithrin. Dylid eu dychwelyd i’r ysgol erbyn diwedd yr wythnos.


Yn gywir


Cai LarsenDear Parents

I attach the following:


(1) A grid that denotes activities for the rest of the term.


(2) Information about the Parent’s Association.


There are also a number forms attached. Please note that two of them are relevant to the parents of the nursery children & two are relevant to everybody. They should be returned to school by he end of the week.


Yours sincerely


Cai Larsen

Grid Gweithgareddau Tachwedd a Rhagfyr Ysgol yr Eifl
Gweithgaredd Dyddiad Perthnasol i bwy? Manylion pellach

Gweld sioe Cyw yn ysgol Syr Hugh Owen. 28/11/12 Plant, meithrin Derbyn,bl 1 a 2 Gofynir am gyfraniad o £2.50 tuag at y bws a’r perfformiad. Ni fydd ysgol i’r plant meithrin yn y bore, ond mae croeso iddynt ddod i’r sioe. Os ydynt yn dod, dylid dod i’r ysgol erbyn 12.00.

Chwilio am Sion Corn yng Nghoedwig Glasfryn.

4/12/12 Plant bl Derbyn,1 a 2 Dylid dod a chot ac esgidiau addas. Gofynir am £2.50 o gyfraniad tuag at y bws a chost y weithgaredd.

Gweld sioe yn Ysgol Glan y Mor. 4/12/12 Plant bl 3,4,5 a 6 Gofynir am £1 o gyfraniad tuag at y bws.

Gweithgareddau Nadolig yn Amgueddfa Lechi Llanberis. 6/12/12 Plant bl 3,4,5 a 6 Dylid dod a chot ac esgidiau addas. Gofynir am £1 o gyfraniad tuag at y bws. Dylid dod a bocs bwyd.

Sioe Nadolig gan y plant. 17/12/12 Pawb Bydd y sioe yn cael ei chynnal yn y Ganolfan am 6.30 o’r gloch.

Parti Nadolig ac ymweliad gan Sion Corn. 18/12/12 Pawb Bydd y plant yn cael parti yn lle cinio, felly dylid anfon £1.95 os nad ydi’ch plant yn cael cinio am ddim. Mae croeso i’r plant meithrin aros tan 3.

Cinio Nadolig 19/12/12 Pawb Mae croeso i’r plant meithrin gael cinio Nadolig ac aros yn yr ysgol tan 1 o’r gloch. Cost cinio ydi £1.95 os nad oes gennych hawl i gael cinio am ddim.


Activity Grid November & December Ysgol yr Eifl


Event Date Relevant to who? Details

Attending a show in Ysgol Syr Hugh Owen. 28/11/12 Nursery, Reception,Yr 1 & 2 children We ask for a contribution of £2.50 towards the bus & cost of the activity. There won’t be school for the nursery children in the morning, but they may come to the show. If you choose to do so, please bring your child to school by 12:00.

Looking for Santa in Glasfryn Woods. 4/12/12 Reception, yr 1 & yr 2 children. A coat & suitable shoes should be brought along. We ask for a contribution of £2.50 towards the bus & cost of the activity.

Attending a show in Ysgol Glan y Mor. 4/12/12 Yr 3,4,5 & 6 children We ask for a £1 contribution towards the bus.

Christmas activities in the Slate Museum in Llanberis. 6/12/12 Yr 3,4,5 & 6 children A coat & suitable clothing should be brought along. We ask for a £1 contribution towards the bus. A lunch box should be brought.

A Christmas Show performed by the children. 17/12/12 Everybody The show will be held at Y Ganolfan at 6.30.

Christmas Party & a visit by Santa. 18/12/12 Everybody The children will have a party instead of dinner, so £1.95 should be paid, unless your child is entitled to free school lunch. The nursery children are welcome.

Christmas Dinner 19/12/12 Everybody The nursery children are welcome to stay for dinner & stay until 1 o’clock. Dinner costs £1.95.0 Comments:

Post a Comment

<< Home