Blog Ysgol yr Eifl

Thursday, November 29, 2012

Llythyr olaf Tymor yr Hydref

29/11/12


Annwyl Rieni

Nodwch y canlynol os gwelwch yn dda:
(1) Yn anffodus mae Ysgol Glan y Mor wedi dweud wrthym nad yw’r Sioe Nadolig yno yn addas ar gyfer plant bl 3 a 4. O ganlyniad plant bl 5 a 6 yn unig fydd yn mynd. Os ydych eisoes wedi talu, byddwch yn cael eich arian yn ol maes o law.

(2) Cofiwch mai ar ddydd Llun, neu ar ddydd Gwener yr ydym yn derbyn arian cinio ac ati. Ceisiwch sicrhau eich bod yn anfon amlenni pres ar y dyddiau hynny os gwelwch yn dda.

(3) Diolch i’r sawl yn eich plith sydd wedi dychwelyd y bonion sy’n dynodi parodrwydd i rannu taflenni sy’n rhoi cyhoeddusrwydd i’r cynllun loteri a’r papur i gofnodi reseits. Byddwn yn symud ymlaen efo hynny a’r cynllun dysgu rhigymau noddedig yn fuan yn y flwyddyn newydd.

(4) Fel y gwyddoch mae’r ysgol yn dilyn cynllun ysgol werdd. O ganlyniad rydym yn gofyn i blant beidio a dod a chardiau Nadolig unigol i blant eraill i’r ysgol, ond yn hytrach i ddod ag un cardyn ar gyfer pawb yn yr ysgol.

(5) Os nad ydych wedi anfon arian tuag at y sioeau ac ymweliadau Nadolig, byddwn ddiolchgar petaech yn gwneud hynny cyn gynted a phosibl.

(6) Mae yna grys chwys ar goll – un maint 28” gydag enw ar y label. Wnewch chi edrych yn nillad eich plant os gwelwch yn dda?

Yn gywir

Cai Larsen29/11/12

Dear Parents

Please note the following:

(1) Unfortunately Ysgol Glan y Mor has informed us that their show isn’t suitable for year 3 & 4 children, as a result only year 5 & 6 children will be going. If you’ve already paid for the show, but your child won’t be going, you’ll be refunded shortly.

(2) Please note that we receive dinner money etc on Fridays & Wednesdays. Please ensure that you send money on those days.

(3) Thanks to those among you who returned the forms indicating a willingness to help with distributing material advertising the lottery scheme & the receipt forms.. We’ll be moving on with that & the sponsored poem learning event & early in the new year.

(4) As you know the school is part of a green schools scheme. Because of that we ask the children not to bring individual cards to school, but to bring a single card for everybody.

(5) If you haven’t sent money towards Christmas visits & shows, please do that as soon as possible.

(6) We have a missing sweat shirt. The size is 28” & there’s a name clearly written inside. Could you please check your child’s clothing?

Yours sincerely

Cai Larsen

0 Comments:

Post a Comment

<< Home